I. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

1. Chức năng

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

II. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Ban

1. Phòng Xúc tiến đầu tư

2. Phòng Tư vấn đầu tư

3. Phòng Hỗ trợ đầu tư

4. Văn phòng