I. Vị trí địa lý chiến lược

II. Cải cách hành chính, PCI thứ 4 cả nước

III. Hạ tầng giao thông, điện nước hoàn chỉnh

IV. Cam kết của chính quyền giúp đỡ nhà đầu tư

V. PCI Quảng Ninh

Trả lời nhà đầu tư

VI. Slide Quảng Ninh - Tiềm năng và cơ hội đầu tư