I. Sự kiện thông báo

18. Báo cáo DDCI 2016 (bản rút gọn) (23/03/2017)

36. Tài liệu Hội nghị triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh năm 2016 (25/04/2016)

40. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (06/11/2015)