I. Quy hoạch định hướng

2. Quy hoạch Giao thông

4. Quy hoạch Sử dụng đất

II. Quy hoạch Xây dựng

2. Quy hoạch chi tiết