I. Quy trình đầu tư

1. Trình tự thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh

2. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư dự án tại Trung tâm hành chính Công tỉnh Quảng Ninh

3. Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tình Quảng Ninh (thực hiện ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp)

4. Trình tự thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tình Quảng Ninh (thực hiện trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp)

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

1. Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch

2. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư