I. Quy trình đầu tư

1. Trình tự thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đất có mặt nước bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước