Friday,16 March
Luôn xác định doanh nghiệp là nhân tố phát triển kinh tế - xã hội, TP Cẩm Phả đã và đang tích cực triển khai hiệu quả các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.