Friday,17 April
QNP – Chiều nay, 17 - 4, Hội đồng cố vấn hỗ trợ, tư vấn, thúc đẩy hợp tác thu hút đầu tư của Nhật Bản vào Quảng Ninh đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 để đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung triển khai từ sau phiên họp lần thứ 3 và nội dung hợp tác, tình hình xúc tiến đầu tư giữa Nhật Bản và tỉnh Quảng Ninh trong 2 năm (2013 – 2014).