I. Quy hoạch định hướng

II. Quy hoạch khu công nghiệp