Khảo sát DDCI qua các năm

 

 

 

Giới thiệu DDCI

Bảng xếp hạng DDCI

 

DDCI SỞ, BAN, NGÀNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
TT SỞ, BAN, NGÀNH 2016 2017 2018 2019 2020
Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng
1 Ban quản lý Khu kinh tế  48.98 9 65.59 5 65.81 16 74.72 3 83.83 1
2 Bảo hiểm xã hội 43.9 10 51.37 19 66.9 15 58.04 13 45.38 17
3 Cảnh sát PCCC     45.91 21 72.65 9 36.17 21 36.33 21
4 Cục Hải quan tỉnh 57.48 4 76.2 1 77.81 1 84.86 1 71.67 4
5 Cục Thuế tỉnh 81.77 1 69.66 3 77.62 3 60.73 9 50.64 13
6 Ngân hàng nhà nước CN tỉnh 51.81 8 61.73 10 74.03 8 75.71 2 78.44 3
7 Sở Công Thương 59.23 3 62.37 9 75.59 7 65.53 6 63.95 6
8 Sở Du lịch 43.13 12 65.37 6 69.33 11 57.44 15 67.87 5
9 Sở Giáo dục và Đào tạo     65.74 4 63.21 18 61.75 8 55.2 11
10 Sở Giao thông Vận tải 43.18 11 46.69 20 65.64 17 59.22 11 49.44 15
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 70.15 2 74.07 2 75.98 5 69.55 4 63.03 7
12 Sở Khoa học và Công nghệ 42.03 13 59.11 13 62.76 19 47.03 20 48.34 16
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 53.52 5 62.68 7 69.25 12 62.86 7 49.73 14
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 39.37 15 57.36 17 75.95 6 57.93 14 60.89 9
15 Sở Tài chính     58.18 15 71.48 10 57.21 16 41.18 19
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 52.95 6 61.01 11 77.72 2 58.59 12 55.18 12
17 Sở Thông tin và Truyền thông     59.04 14 57.4 20 68.63 5 82.03 2
18 Sở Tư pháp 41.06 14 58.12 16 69.09 13 49.32 18 44.43 18
19 Sở Văn hóa và Thể thao     62.52 8 56.13 21 52.97 17 61.71 8
20 Sở Xây dựng 51.86 7 54.34 18 77.43 4 48.33 19 40.4 20
21 Sở Y tế     60.89 12 68.49 14 59.59 10 60.55 10

 

XẾP HẠNG CHỈ SỐ DDCI SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2020

 

 

 

Tin tức