Cơ cấu tổ chức


Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh có Trưởng Ban (Là Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm), Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Trưởng ban và Các Phòng chuyên môn giúp việc: Phòng Xúc tiến đầu tư, Phòng Hỗ trợ Đầu tư, Phòng Tư vấn Đầu tư, Văn phòng Ban.

Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định, có trụ sở đặt thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.