Trưởng Ban


Lãnh đạo ban


NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Phó Trưởng ban

 

NGUYỄN ĐOÀN ĐÌNH CƯỜNG

NGUYỄN ĐOÀN ĐÌNH CƯỜNG

Phó Trưởng ban

 

PHẠM NGỌC VĂN

PHẠM NGỌC VĂN

Phó Trưởng ban

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngân hàng – Tài chính; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế và Marketing

• Lý luận chính trị: cao cấp

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 108

• Điện thoại di động: 0911191183

• Email: sieucuong001@hotmail.com; nguyendoandinhcuong@quangninh.gov.vn;

Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách thực hiện các mặt công tác sau:

- Phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng Xúc tiến đầu tư, cụ thể:

+ Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

+ Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

+ Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Công tác thông tin, truyền thông về xúc tiến đầu tư.

+ Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

+ Cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh và thông tin thị trường trong và ngoài nước, cơ chế chính sách về đầu tư của tỉnh và của Trung ương.

+ Phối hợp, giữ mối liên hệ với một số cơ quan liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư như Trung tâm xúc tiến đầu tư phía bắc (IPCN); Cục Đầu tư Nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương (Investprocen) của Bộ Công Thương…

- Công tác quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử (Websie) của Ban; Phó Ban biên tập bản tin xúc tiến đầu tư.

- Là Tổ phó Thường trực của bộ phận Korea Desk cấp tỉnh.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ số liên quan đến hoạt động cải cách hành chính của Ban (Par index).

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết số 01 - NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban hoặc người được Trưởng Ban ủy quyền phân công.

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Marketing, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống

• Lý luận chính trị: cao cấp

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 119

• Điện thoại di động: 0912.589.589

• Email: vanque1508@yahoo.com; phamngocvan@quangninh.gov.vn

Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách thực hiện các mặt công tác sau:

- Phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của phòng Hỗ trợ đầu tư và một số nhiệm vụ của Văn phòng Ban, cụ thể:

+ Tham gia Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt: Investor Care); Là Thường trực tổ Công tác (PCI) và tổ trưởng tổ giúp việc cho tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư.

+ Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư; tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

+ Công tác thông tin truyền thông phục vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Phụ trách công tác Công đoàn viên chức của Ban

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động về công nghệ thông tin, các chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Ban (ICT index);

- Công tác thi đua khen thưởng của Ban trong Khối thi đua Tài chính – Kinh tế – Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; Theo dõi về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế làm việc của Ban trong thực thi công vụ.

- Công tác cải cách hành chính, ISO, dân chủ, phòng, chống tham nhũng.

- Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Ban.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban hoặc người được Trưởng Ban ủy quyền phân công.

 

Cố vấn cao cấp Japan Desk Quảng Ninh


NAKAGAWA RYOICHI

NAKAGAWA RYOICHI

Chủ tịch BTD Japan, Cố vấn của Japan Desk Quảng Ninh.

 

Phòng Xúc tiến đầu tư


CHU THỊ VÂN ANH

CHU THỊ VÂN ANH

Phó Trưởng phòng

 

NGUYỄN THỊ MAI NGÂN

NGUYỄN THỊ MAI NGÂN

Chuyên viên

 

NGHIÊM THÁI SƠN

NGHIÊM THÁI SƠN

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Du lịch; Thạc sỹ Quản trị Du lịch

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113

• Điện thoại di động: 0902.898.288

• Email: vananhchu83@gmail.com; chuthivananh@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thạc sỹ quản lý kinh tế, cử nhân tiếng Nhật, cử nhân quản trị kinh doanh

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 0932883389

• Email: maingannguyen89@gmail.com; nguyenthimaingan@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sĩ kinh tế phát triển

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100

• Điện thoại di động:0963666683

• Email: nghiemson1991@gmail.com; nghiemthaison@quangninh.gov.vn

MẠC NGỌC HƯNG

MẠC NGỌC HƯNG

Chuyên viên

 

MẠC THÙY DƯƠNG

MẠC THÙY DƯƠNG

Chuyên viên

 

PHẠM KHÁNH LINH

PHẠM KHÁNH LINH

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 118

• Điện thoại di động: 0988.080.338

• Email: mnhung2009@gmail.com; macngochung@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh , Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

• Điện thoại di động: 0338255969

• Email: macduong.ipa@gmail.com

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Logistics Quốc tế

• Điện thoại: 0763431995

• Email: phamkhanhlinh240195@gmail.com

Phòng Tư vấn đầu tư


NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Trưởng phòng

 

NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Chuyên viên

 

LÊ HẢI LONG

LÊ HẢI LONG

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ; Thạc sĩ quản lý kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 120

• Điện thoại di động: 0912382698

• Email: Hongntt.dpi@gmail.com; nguyenthithuhong@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng dân dụng

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 104

• Điện thoại di động: 0904.395.989

• Email: ntk.huce@gmail.com; nguyentrungkien.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế kế hoạch, Thạc sĩ Kinh tế phát triển

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103

• Điện thoại di động: 0963268278

• Email: lehailongneu@gmail.com; lehailong@quangninh.gov.vn

Phòng Hỗ trợ đầu tư


CHU XUÂN HƯNG

CHU XUÂN HƯNG

Phó Trưởng Phòng

 

PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN

PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN

Chuyên viên

 

PHẠM THỊ THU HẰNG

PHẠM THỊ THU HẰNG

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 121

• Điện thoại di động: 0906.044.567

• Email: hungcxdpi@gmail.com; chuxuanhung@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 115

• Điện thoại di động: 0888.898986

• Email: phamlan104@yahoo.fr; phamthiphuonglan@quangninh.gov.vn

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân  Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Điện thoại văn phòng 0203.533.686 Máy lẻ: 121

Điện thoại di động: 0906169696

Email: hangptt988@gmail.com; phamthithuhang@quangninh.gov.vn

TRẦN THỊ TRÂM ANH

TRẦN THỊ TRÂM ANH

Chuyên viên

 

NGUYỄN MINH ĐỨC

NGUYỄN MINH ĐỨC

Chuyên viên

 

ĐINH PHƯƠNG THẢO

ĐINH PHƯƠNG THẢO

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 116

• Điện thoại di động: 0378052818

• Email: tramanhhl1994@gmail.com

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng.

• Điện thoại di động: 0981193999.

• Mail: nguyenminhduc259@gmail.com

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

• Điện thoại: 0982508818

• Email: dinhthao818@gmail.com

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ quản lý xây dựng
Điện thoại di động    0385.393.493
Email    kshuyentranqn@gmail.com; tranthithanhhuyen4@quangninh.gov.vn

 

Văn phòng


TRẦN VĂN VỊNH

TRẦN VĂN VỊNH

Phó Trưởng Phòng

 

NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Chánh Văn phòng

 

MAI MẠNH GIỎI

MAI MẠNH GIỎI

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 0984.481.518

• Email: vinhhalongtbd@gmail.com; tranvanvinh.ipa@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư địa chất công trình • địa kỹ thuật; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103

• Điện thoại di động: 0904.096.116

• Email: kienrealmadrid@gmail.com; nguyentrungkien@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 112

• Điện thoại di động: 0984.888.988

• Email: maigioi123@gmail.com; maimanhgioi@quangninh.gov.vn

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ HÀ

Văn thư

 

PHẠM THỊ THÙY

PHẠM THỊ THÙY

Kế toán Trưởng

 

PHẠM VĂN HÀ

PHẠM VĂN HÀ

Nhân viên thừa hành

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ – Tiếng Anh

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100

• Điện thoại di động: 0979.838.368

• Email: nguyenthiha.v@gmail.com; nguyenthiha.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113

• Điện thoại di động: 0983.325.986

• Email: thuypham.ktt@gmail.com; phamthithuy.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp nghề

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 084.802.5898

TRƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

TRƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế quốc tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 083.333.8118

• Email: bichloan1212@gmail.com; truongthibichloan@quangninh.gov.vn