Hoạt động đoàn thể


Chi bộ Ban IPA Sinh hoạt chuyên đề : “Hiện thực hóa khát vọng hùng cường theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Tuyên truyền, quán triệt bài diễn văn của Đồng chí Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh và Thông báo số 1018-TB/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”

02/12/2023

Ngày 01/12/2023, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổ chức Chương trình Sinh hoạt Chi bộ với 02 nội dung: “Hiện thực hóa khát vọng hùng cường theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Tuyên truyền, quán triệt bài diễn văn của Đồng chí Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh và Thông báo số 1018-TB/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Tham dự buổi Sinh hoạt chuyên đề có Đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực IPA; Đồng chí Nguyễn Đoàn Đình Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban và Đồng chí Phạm Ngọc Văn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban cùng các đồng chí trong cấp ủy và các Đảng viên Ban IPA.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi Sinh hoạt, Đồng chí Bí thư Chi bộ đã tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể Đàng viên có mặt về nội dung bài diễn văn của Đồng chí Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh và Thông báo số 1018-TB/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, nêu bật những quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở những gợi mở và chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch nước và diễn văn của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Tỉnh. Bên cạnh đó, Đồng chí cũng quán triệt đến toàn thể Đảng viên của Ban về Thông báo số 1018-TB/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, thông tin về những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong quá trình tổ chức thực hiện, những nguyên nhân của hạn chế và những chỉ đạo của Ban Thường vụ nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của Tỉnh.

Phần trình bày chuyên đề của Tổ Đảng Phòng Xúc tiến đầu tư

Cũng tại buổi sinh hoạt, Tổ Đảng phòng Xúc tiến đầu tư cũng trình bày chuyên đề “Hiện thực hóa khát vọng hùng cường theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trong đó trình bày khát quát những tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về khát vọng hùng cường gắn với quá trình dành độc lập cho dân tộc; bảo vệ, xây dựng nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chân lý xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Người: “Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do”. Đồng thời, phân tích những quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng phát triển được đề ra bởi Đại hội Đảng biểu toàn Quốc lần thứ 13 gắn với khơi dậy “khát vọng phát triển đất nước phồng vinh, hạnh phúc” và “Lựa chọn của tỉnh Quảng Ninh trong dòng chảy khát vọng hùng cường của Đất nước: Tăng trưởng Xanh”. Tiếp đó, nêu bật những đóng góp của IPA đối với sự phát triển của Tỉnh Quảng Ninh và những giải pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới.

Sau khi lắng nghe phần trình bày, các đồng chí Lãnh đạo cấp ủy đã tham gia ý kiến đóng góp, đi sâu phân tích về nội dung chuyên đề, gợi mở những vấn đề liên quan mà các Đảng viên Chi bộ cần nghiên cứu thêm để hoàn thiện chuyên đề và góp phần định hướng công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Ban đạt kết quả trong thời gian tới.

                   Tổ Đảng Phòng Xúc tiến đầu tư