Hoạt động đoàn thể


THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ (SỐ 104 – THÁNG 03/2022)

07/03/2022

          MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

THÁNG 03/2022

          1.Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Công văn số 713-CV/TU ngày 18/02/2022 của Tỉnh ủy “V/v tăng cường các biện pháp và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

          2.Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản: (1)Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 cua Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng, thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; (3) Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”;(4) Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; (5) Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; (6) Kế hoạch số 64-KH/ĐUK ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kết nạp đảng viên năm 2022.

         3.Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 3/2022: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 62 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3); 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) và 1.982năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 91 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)…

 

TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

          Ngày 25/01/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 63-KH/ĐUK về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

          Kế hoạch đã quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Đối tượng gồm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên. 

          Hình thức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị được thực hiện nghiêm túc, thực chất, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 như: tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập; các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… 

          Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm; không đứng ngoài cuộc.   

          Với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, nội dung sinh hoạt chính trị tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

          Một là, quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được Đảng đề ra trong các kỳ Đại hội, Hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khoá VII năm 1992; Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khoá VIII năm 1999; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và khóa XIII.

          Hai là, quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)Nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi sâu rộng hơnmục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bổ sung, làm rõ, đồng bộ một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

          Ba là, quán triệt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

         Bốn là, phải đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, của Tỉnh..., bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại... chứ không phải “đóng cửa” để chỉnh đốn Đảng.

         Năm là, quán triệt những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đợt sinh hoạt chính trị tập trung dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)…

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Ngày 25/02/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 62-KH/ĐUK về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, trong đó chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

          Một là, trong quý II/2022,cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong Quý III, IV/2022:Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022, cấp ủy các chi, đảng bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xác định, lựa chọn nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, trao đổi, liên hệ, vận dụng thực tiễn, đề ra giải pháp thực hiện.

           Hai là, tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” nhằm triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Cp ủy, t chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị... để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của t chức đảng.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức cách mạng, rèn luyện phẩm chất lối sống, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 hc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các chương trình tập huấn, các lớp bồi dưỡng do Đảng ủy Khối tổ chức.

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu phải là tấm gương về đạo đức, lối sống; luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm giá, lòng tự trọng, danh dự của người đảng viên; nêu cao bổn phận, trách nhiệm của người đảng viên trong công tác và cuộc sống; nêu gương thực hiện các quy định, kết luận, nghị quyết của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, “tự răn, tự rèn” để không ngừng hoàn thiện bản thân.

         Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

­Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dụng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng tuyển dụng thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, nhất là về khoa học - công nghệ để tạo nguồn bổ sung cán bộ chiến lược cho Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, nhất là công tác quản lý, đánh giá cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác đánh giá cán bộ khách quan và chính xác theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí gắn với sản phẩm cụ thể; việc đánh giá chất lượng, xếp loại cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế đối với những cán bộ có một trong các biểuhiện năng lực hạn chế; làm việc cầm chừng, hiệu quả công tác thấp, không có sản phẩm cụ thể; uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Cụ thể hóa và thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị để tiếp tục giữ vững đà đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động trước hết và trên hết là trong tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả việc thực hiện các chủ trương mới về công tác cán bộ và mở rộng thực hiện đối với các mô hình khác khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương (người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình...).

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.

           Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong “Học và làm theo Bác”

Tăng cường công tác chỉ đạo và tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ, nhất là cho thế hệ trẻ. Tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022 của tỉnh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, các cuộc tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi, hội thi; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2022.

Thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); thực hiện các phong trào thanh niên làm theo lời Bác, đẩy mạnh các hoạt động và sinh hoạt tập thể, tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia, tạo phong trào sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát động phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong Đảng bộ Khối. Xây dựng, công nhận, khen thưởng, nhân rộng, các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”.

           Năm là, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện”, tập trung trong 5 mối quan hệ: (1) Đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; (2) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) Đối với đồng chí, đồng nghiệp; (4) Đối với việc nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (5) Đối với bản thân.

            Sáu là, các cấp ủy chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị số 16-CT/TU gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc thực hiện Quy định số 109-QD/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

BAN BIÊN TẬP CỔNG TTĐT THÀNH PHẦN ĐẢNG ỦY KHỐI

Tài liệu liên quan: 

754_signed triển khai CTHĐ 12 của BCH ĐB tỉnh t.h KL 14 về bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo

Ban tin SHCB so 3.2022

COVID so 524 TB-TU ngay 24-02-2022 YKTT lv voi Tieu ban Y te ngay 24-02

CV 480 ĐUK Tuyên truyền Nghị quyết số 09 của BTV Tỉnh ủy vể chuyển đổi số toàn diện tỉnh.signed

HD 13 ĐUK Công tác thông tin, tuyên truyền năm 2022.signed

KH 60 ĐUK Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022.signed

KH 63 ĐUK tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.signed 

Nghi quyet so 09 NQ-TU cua BTV TU ngay 05-02-2022 ve chuyen doi so toan dien tinh QN den nam 2025, dinh huong den nam 2030

QĐ 06 ĐUK về thi đua, khen thưởng công tác KTGS trong Đảng bộ Khối.signed

QĐ 236 ĐUK ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối.signed

so 132 KH-TU ngay 15-02-2022 to chuc dot SHCT

Tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư về Ngoại giao So 65 CV-BCĐTTĐN ngay 21-02-2022.signed


 

Bài viết cùng chuyên mục